REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

U cijelosti prenosimo Obavijest o registru stvarnih vlasnika od Porezne uprave.

Rok za predaju je 31.12.2019. godine!

 

Porezni obveznik: SVI
OIB poreznog obveznika: 12345678910

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA


OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA


Ukoliko ste do trenutka zaprimanja ove obavijesti izvršili zakonsku obvezu upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika zahvaljujemo Vam na ispunjenju zakonske obveze i molimo da zanemarite ovu obavijest.


Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar:
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.


Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.


Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.


Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima pravilnikom propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna.
Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 75.000,00 kuna.


Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:
1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat
ili
2. poslovnicama Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.


Pravni subjekti obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika ne plaćaju naknadu Ministarstvu financija niti Financijskoj agenciji za upis podataka o stvarnim vlasnicima u Registar, niti plaćaju naknadu za izdavanje izvadaka iz Registra stvarnih vlasnika.


Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su:
ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave jedini osnivač pravne osobe koje se ne nalaze na popisu pravnih subjekata iz članka 32. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
(Narodne novine broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon), primjerice: ministarstva, tijela državne uprave, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge, turističke zajednice, umjetničke organizacije, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i dr.
obrti i trgovci pojedinci.


Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.


Za udruge su iz sustava OIBa s danom 1. srpnja 2019. preuzeti podaci o osobama  ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.


Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIBa).


Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika dostupno je na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: www.mfin.hr/hr/registarstvarnihvlasnika.

Upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr.
korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: www.mfin.hr/adminmax/docs/3.
Korisnička uputa za web aplikaciju Registar stvarnih vlasnika.pdf
Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti:
pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@fina.hr ili
na broj telefona 0800 0080.

Odgovori